ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ www.ambrosia-studios.gr

 

Α.        ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Β.         ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ – ΧΡΗΣΤΗ
Γ.         ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Δ.        ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Ε.         ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ
ΣΤ.        ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Ζ.         ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Α.        Γενικοί όροι χρήσης:
Ο επισκέπτης - χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του ιστοτόπου www.ambrosia-studios.gr  αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων  και των συνδέσμων που περιλαμβάνονται σε αυτό. Η αποδοχή δηλώνεται με τη ταυτόχρονη υποχρέωση να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του. Σε περίπτωση διαφωνίας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του συγκεκριμένου ιστοτόπου www.ambrosia-studios.gr
Ο επισκέπτης - χρήστης υποχρεούται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η χρήση των αναβαθμισμένων ή και ανανεωμένων σελίδων μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη - χρήστη αποδοχή όλων των όρων αυτών.

Β.         Ευθύνη επισκέπτη – χρήστη:
Ο επισκέπτης - χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του ιστοτόπου www.ambrosia-studios.gr αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται σε αυτό, από κακόβουλη ενέργεια των σχετικών υπηρεσιών.

Γ.         Περιορισμός ευθύνης:
Ο ιδιοκτήτης αυτού του ιστοτόπου www.ambrosia-studios.gr, ρητά αποκηρύσσει όλες τις εξουσιοδοτήσεις όσων αφορά αυτό το δικτυακό τόπο, είτε ρητές, είτε υπονοούμενες, συμπεριλαμβανόμενες, αλλά όχι περιορισμένες, υπονοούμενες εξουσιοδοτήσεις εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Σε καμία περίπτωση δε θα είναι υπεύθυνος προς εσάς για κάθε είδους ζημίες, συμπεριλαμβανόμενες τυχόν άμεσες, έμμεσες, ειδικές ή επακόλουθες, που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου ή κάθε συνδεδεμένου ιστοτόπου.   Ο εφαρμοσμένος νόμος μπορεί να μην επιτρέπει όλες τις παραπάνω αποκλειστικότητες, οπότε όλη ή μέρος αυτής της παραγράφου μπορεί να μην εφαρμόζεται σε εσάς. Κάθε δικαίωμα που δεν έχει εκφραστεί ρητά με το παρόν είναι δεσμευμένο.

Δ.        Αποκλεισμός νομικών συμβουλών:
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο www.ambrosia-studios.gr αποτελούν προσφορά προς τον επισκέπτη - χρήστη του και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Διαδικτύου και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως νομικές συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε τέτοια σχέση μεταξύ δικηγόρου και πελάτη ή προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Οι υπεύθυνοι σύνταξης – επεξεργασίας του www.ambrosia-studios.gr αναλαμβάνουν τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυούνται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών. Επίσης δεν εγγυούνται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται και ότι το ίδιο ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός ιστότοπος ή οι εξυπηρετητές "servers" μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Συνεπώς, οι επισκέπτες - χρήστες του ιστοτόπου www.ambrosia-studios.gr, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών με τις πηγές.

Ε.         "Σύνδεσμοι" προς άλλους ιστοτόπους
Ο ιστότοπος www.ambrosia-studios.gr ελέγχει περιοδικά τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοτόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη - χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους ιστοτόπους, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους και να ληφθούν υπόψη οι σχετικοί όροι χρήσης των.
Οι συντάκτες του ιστοτόπου www.ambrosia-studios.gr δεν φέρουν ευθύνη για το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες άλλων ιστοτόπων, οι οποίοι συνδέονται με αυτόν κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ΣΤ.        Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι:
Σε καμία περίπτωση ο ιστότοπος www.ambrosia-studios.gr δε συλλέγει ούτε διακινεί προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών - χρηστών. Η μόνη συλλογή δεδομένων απορρέει από την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων από τους επισκέπτες – χρήστες προς το www.ambrosia-studios.gr η οποία γίνεται με ίδια και απόλυτη επιθυμία των αποστολέων. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το www.ambrosia-studios.gr για επικοινωνία με τους επισκέπτες – χρήστες.
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστοτόπου www.ambrosia-studios.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του www.ambrosia-studios.gr και του επισκέπτη - χρήστη του ιστοτόπου και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Ζ.         Πνευματικά δικαιώματα:
Το λογότυπο του www.ambrosia-studios.gr δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί ή να χρησιμοποιηθεί χωρίς την γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του που είναι ο υπεύθυνος φορολογικά της επιχείρησης «Ενοικιαζόμενα Δωμάτια – Καναβάκης Θεμιστοκλής». Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου www.ambrosia-studios.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του διαδικτυακού τόπου, εκτός από τα κατατεθειμένα λογότυπα των φιλοξενουμένων ιστοτόπων – επιχειρήσεων ή οργανισμών και Νομικών Προσώπων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, και σήματα υπηρεσιών του ιστοτόπου www.ambrosia-studios.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.
Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο για δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το www.ambrosia-studios.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του συγκεκριμένου ιστοτόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, Νομικών Προσώπων, αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο επισκέπτης - χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου www.ambrosia-studios.gr.